baccarat online casino


ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

แบบฟอร์มเอกสาร

ฟอร์มตัวอย่างการขออนุมัตไปราชการหน้าที่2

วันที่อัพโหลด : 17 มีนาคม 2564 ฟอร์มตัวอย่างการขออนุมัตไปราชการหน้าที่2 ตัวอย่างการขออนุมัติเดินทางไปราชการ หน้าที่2.docx

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : คน
จาก :
FB88 QH88 8xBet FB88 QH88