baccarat online casino


ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ข้อตกลง หลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียน

  • กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและตามความเป็นจริง เพื่อทางโรงพยาบาลจะใช้ข้อมูลในการติดตามเรื่องและประสานงานให้ท่าน
  • ใช้วาจาอย่างสุภาพชน
  • เป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของเจ้าที่หรือหน่วงงานภายในโรงพยาบาลโพนสวรรค์
  • ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการให้กับเรื่องร้องเรียนที่ระบุข้อมูลไม่ชัดเจน ไม่ตรงกับความเป็นจริง รายละเอียดไม่ครบถ้วน
FB88 QH88 8xBet FB88 QH88